KORTHOLDSBANE 1

25 og 50 meters bane

Det er kun tillatt å skyte på PPKs baner når en av klubbens godkjente skyteledere er tilstede

Banen er åpen for skyting med våpen som kan brukes innen NSF pistolgrener pluss 50m miniatyrrifle og Svartkruttunionens programmer alle ukedager fra kl 0900 til mørkets frembrudd eller maksimalt til kl 2200 

Rifleskyting er kun tillatt dersom det ikke forstyrrer Pistolskytingen

Det er SKYTEFORBUD på følgende helligdager

FØRSTE NYTTÅRSDAG,  LANGFREDAG,  FØRSTE PINSEDAG og FØRSTE JULEDAG

SIKRING

Skiltet med ”SKYTING PÅGÅR” ved innkjøringen skal være hengt opp når det skytes på 25/50m kortholdsbanen.

Skytingen må foregå innenfor de oppsatte grensene for kortholdsbane 1 og skyteretning skal være mot kulefang.  Det er ikke tillatt å benytte en skyteretning som gir nedslagsfelt utenfor det som markert som sone for kortholdsbane 1.

Skytterne er ansvarlige for merking, vakt og sikkerhet på banen.

Før skyting starter skal alle SKYTTERNE alltid skrive seg inn i PROTOKOLLEN som finnes ved banen.

Porsgrunn Pistolklubb Oktober 2001

Styret


        Banereglement

25/50 meters kortholdsbane Lillegårdseter.

 • Et våpen skal alltid behandles som om det er ladd.
 • Ta aldri i et våpen uten straks å se etter om det er patroner i kammer eller magasin.
 • Rett aldri våpnet mot noen, men hold munningen mot bakken.
 • Hold alltid våpnet pusset og i orden, og lær dets mekanisme å kjenne før det tas i bruk.
 • Enhver som oppdager uforsiktighet hos en annen har plikt til å minne vedkommende om sikkerhetsreglene.
 • Bruk av alkohol og andre berusende midler er forbudt.
 • Det er ikke tillatt å skyte på flasker, blikkbokser o.l.
 • Personer som ikke overholder banereglementet eller ordre fra skyteleder, kan bortvises fra banen.
 1. Det er kun tillatt å skyte på banen når en av PKK`s godkjente skyteledere er tilstede (se egen liste).
 2. Skytteren er i enhver henseende ansvarlig for sitt våpen og er forpliktet til å kjenne og overholde de sikkerhetsforskrifter og andre baneregler som måtte være kunngjort for de enkelte stevner og skytebaner.
 3. De deltakende skyttere har plikt til innbyrdes å hjelpe til å påse at alle sikkerhetsforskrifter følges.
 4. Våpenet skal alltid peke i sikker retning, altså mot målområdet eller ned mot bakken.
 5. Våpen må ikke røres hvis det er personer eller dyr foran standplass.
 6. Sikting og klikking er tillatt kun fra standplass i retning skivene såfremt ingen befinner seg foran skytteren.
 7. Det er forbudt å røre andre skytteres våpen uten eierens samtykke.
 8. Lading av våpen må bare foretas på standplass, og ladde våpen må ikke tas med utenfor denne. Lading (innsetting av magasin og klargjøring for skudd) må først foretas etter tillatelse fra skyteleder.
 9. Det er ikke tillatt å legge fra seg våpen med patroner i kammer eller magasin.
 10. Når skytteren forlater sin plass ved skytebanen og lar våpenet ligge framme, skal:

  a: ved automatpistoler:

  sluttstykket være trukket tilbake og i låst i bakre posisjon med magasinet tatt ut:

  b: ved revolver:

  hanen være nedspent og tønnen svingt ut.

 11. Etter endt skyting (program eller delprogram), og ellers ved behov, skal skyteleder visitere skytternes våpen og kontrollere at det ikke finnes patroner i kammer eller magasin.
 12. Skyteleder bestemmer når man etter skytingen kan gå fram til skivene.
 13. Skyttere som håndterer et våpen på farlig måte, overtrer en sikkerhetsregel eller viser utilbørlig opptreden, kan bortvises fra banen.
 14. Det er påbudt å bruke øreklokker eller annet hørselsvern på banen. Bruk av skytebriller anbefales.

Under konkurranser gjelder i tillegg følgende:

Alle som deltar i en konkurranse skal være kjent med ISSF reglement for vedkommende skytegren. Reglene finnes i Teknisk reglement og Pistolreglementet. 

Skytterne må ikke berøre skivene før disse er dømt, og tillatelse til lapping er gitt.

Det skal ikke avfyres andre skudd en de tillatte ordinære skudd og prøveskudd.